Cơ hội nghề nghiệp

Vị trí làm việc Mã ứng tuyển Số lượng Nơi làm việc Ngày hết hạn

Chuyên viên Hành chính Kinh doanh

1 TP.HCM 20/10/2021

Chuyên Viên Kế hoạch Kinh doanh

1 TP.HCM 20/10/2021

Trưởng phòng Cao cấp Kho vận

1 TP.HCM 06/10/2021

Trưởng phòng Cao cấp Phát triển Kênh phân phối

 

1 TP.HCM 06/10/2021

Trưởng phòng Cao cấp Dự án chuyển đổi Nhân sự

1 TP.HCM 06/10/2021

Chuyên viên quản lý đơn vị gia công OEM

1 06/10/2021

Trưởng phòng Cao cấp Tiền lương & Phúc lợi

1 TP.HCM 06/10/2021

Giám đốc Phát triển Ngành Hàng (Foods)

1 TP. HCM 06/10/2021

Trưởng phòng Kinh doanh Khu vực

1 TP. HCM 06/10/2021

Trợ lý nhãn hàng

1 TP. HCM 06/10/2021