Thông báo

STT tài liệu ngày đăng tải về
1 Nghị quyết Hội Đồng Quản trị số 04/2024-NQ-HĐQT-NCG ngày 26 tháng 04 năm 2024 thông qua Ngày chốt Danh sách Cổ đông và Kế hoạch tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2024 26/04/2024
2 Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị số 03/2024-NQ-HĐQT-NCG ngày 10 tháng 04 năm 2024 về việc gia hạn tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2024 chậm nhất đến ngày 30/06/2024 11/04/2024
3 Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị số 02/2024/NQ-HĐQT-NCG thông qua việc bảo lãnh khoản cấp tín dụng của Công Ty Cổ Phần Anova Farm tại Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam. 23/01/2024
4 Điều chỉnh NQ HĐQT về giao dịch giữa Công ty và Người có liên quan của Công ty 17/01/2024
5 Thông báo về giao dịch cổ phiếu và ngày không còn là Cổ đông lớn của Foremost Worldwide Limited 09/01/2024
6 Thông báo giao dịch cổ phiếu của Cổ đông lớn Foremost Worldwide Limited 04/01/2024
7 Nghị Quyết HĐQT huỷ bỏ Nghị Quyết HĐQT số 23/2023/NQ-HĐQT-NCG ngày 26/12/2023 về việc tham gia góp vốn thành lập Công ty 29/12/2023
8 Nghị quyết HĐQT tham gia góp vốn thành lập công ty 27/12/2023
9 Thông qua việc bảo lãnh cho khoản cấp tín dụng của Công Ty Cổ Phần Thành Nhơn tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam 15/12/2023
10 Thông qua các giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan của Công ty 15/12/2023