Tiêu chuẩn về môi trường và an toàn lao động

Tuân thủ tiêu chuẩn của IFC về môi trường và xã hội bền vững

Tập đoàn Nova Consumer áp dụng các tiêu chuẩn đánh giá của IFC trong từng quy trình hoạt động, nhằm nhận dạng những ảnh hưởng tiềm tàng lên môi trường và xã hội trong mỗi dự án mà chúng tôi thực hiện. Đối với những ảnh hưởng được nhận dạng, chúng tôi sẽ quản lý dựa trên Hệ Thống Quản Lý Môi Trường và Xã Hội (ESMS)

Tuân thủ các tiêu chuẩn của IFC về an toàn lao động

Tập đoàn Nova Consumer hiểu rằng nhân lực là nguồn tài sản giá trị nhất của doanh nghiệp, góp phần lớn trong sự phát triển của tập đoàn. Do đó, chúng tôi luôn hướng đến việc thiết lập một hệ thống quản lý nhân lực hợp lý tuân theo các chỉ dẫn của Tổ Chức Lao Động Quốc Tế (ILO) và Liên Hợp Quốc (UN) nhằm hướng đến mục tiêu phát triển bền vững doanh nghiệp

  • Cam kết đối xử công bằng, không phân biệt đối xử và mang lại những cơ hội như nhau dành cho người lao động
  • Tuân thủ đúng luật lao động và luật pháp quốc gia
  • Thiết lập, gìn giữ và cải thiện mối quan hệ giữa nhân viên và doanh nghiệp
  • Bảo vệ quyền lợi của người lao động, đặc biệt đối với những lao động dễ bị tổn thương như: lao động trẻ em, người nhập cư, lao động được cung cấp bởi bên thứ 3 hoặc người lao động của các bên đối tác
  • Tuân thủ các điều kiện an toàn lao động và bảo vệ sức khoẻ người lao động
  • Tránh sử dụng các nguồn lực lao động bị ép buộc